Loading....

Stropný systém PM

Polomontovaný betónový stropný systém „PM“ bol vyvinutý pre bytové a občianske stavby. Je vhodný aj pre menej náročné výrobné a skladovacie priestory. Stropný systém je možné použiť na nosné steny zhotovené z tehál, pórobetónových tvárnic, debniacich tvárnic a iných materiálov. Veľká výhoda stropného systému je, že nevyžaduje montážne podpery do 7,0 m. Pri väčších rozpätiach – nad 7,0 m – musí byť situácia posúdená individuálne. Stropný systém PM preto výrazne urýchli výstavbu. Spotreba betónu na zálievku špár medzi nosníkom a stropnou vložkou je len 5l./m. Ďaľšia výstuž nieje potrebná, čo taktiež priaznivo ovplyvňuje cenu celkového osadenia a zabudovania stropnej konštrukcie. Nový typ stropnej vložky BSV 60/20/25 dokonca umožňuje montáž stropnej konštrukcie bez nadbetonávky.

Na základe projektovej dokumentácie, tj pôdorysov nadzemných podlaží, rezov objektu Vám navrhneme skladbu panelov . Oceňujeme každú stavbu individálne so zohľadnením množstva tovaru a miesta stavby. Súčasťou cenových ponúk je aj doprava na miesto stavby, ktorá je kalkulovaná z najbližšieho výrobného závodu k zákazníkovi.

 

Na stiahnutie :

– Pomôcka pre montáž a projekciu PDF

– Katalóg produktov STROP SK, s.r.o.

– Tabuľka únosnosti stropného systému „PM“

– STROP SK stropné systémy priamo z výroby…

– Certifikat, vyhlásenie o zhode vlastností

– Certifikát, vyhlásenie o zhode vlastností 2

 

Predstavujeme Vám predpätý stropný systém PM

 

Stropný systém PM pozostáva z nasledovných konštrukčných prvkov:

  • Prefabrikované

-betónový predpätý nosník EE

-betónová stropná vložka BSV60/19/25

-betónová stropná vložka Atyp60/7/25

-betónová stropná vložka Atyp75/7/25

 

  • Zhotovené na stavbe

-stužujúci veniec (pod stropným systémom a v úrovni stropného systému)

-spojovacia výstuž

-betónová zálievka

 

PODMIENKY POUŽITIA STROPNÉHO SYSTÉMU „PM“

Nosníky „EE“ môžu byť použité výlučne ako prosté nosníky v neagresívnom prostredí. Nosníky musia byť uložené na nosnej konštrukcii. Nosníky je možné kotviť do železobetónovej výmeny (niekedy je to potrebné umiestniť v okolí väčších otvorov). Stropné nosníky je možné ukladať na železobetónové vence, vyrovnávacie vence, alebo priamo na murivo. Pri pokládke na murivo je potrebné dodržať patričnú opatrnosť pri samotnej pokládke, aby nedošlo k poškodeniu tvárnic.

Únosnosť stropu projektovaného s predpätými nosníkmi „EE“ sa posudzuje podľa súčasne platných predpisov a dimenzačných tabuliek stropu EE. Posúdenie treba vykonať spôsobom porovnania výpočtového (dimenzačného) a normového (prevádzkového) ohybového momentu a posúvajúcej sily s ohybovým momentom únosnosti a posúvajúcou silou  únosnosti.

Vyššie uvedené posúdenie treba vykonať v štádiu užívania.

V štádiu montáže je potrebné vykonať vyššie uvedené posúdenia len v prípade, ak stropná konštrukcia v tomto období nebude podopretá (stropná konštrukcia nie je podopretá v období betónovania prípadnej nadbetonávky a zálievky). V takomto prípade treba únosnosť stropu v štádiu užívania redukovať súčiniteľom, ktorý vyjadruje vyčerpanie únosnosti nosníka v štádiu montáže. V štádiu užívania sa doporučuje predpokladať (okrem vlastnej hmotnosti stropu a prípadnej nadbetonávky) náhodné zaťaženie 2,0 kN/m2prevádzkového zaťaženia.

Osová vzdialenosť nosníkov je 600mm (kladenie   ….nosník – vložka – nosník…) príp. 150mm (kladenie    ….nosník – nosník….). Hrúbka hotového stropného systému „PM“ je 190mm .Únosnosť stropného systému bola vypočítaná podľa STN 73 1201 pre nosníky nachádzajúce sa v bežnom – neagresívnom prostredí. Nosníky vyhovujú na medzný stav šírky trhlín 2.kategórie. Únosnosti nosníkov boli posúdené na limitnú šírku trhlín 0,2 mm.


ÚNOSNOSŤ STROPNÉHO SYSTÉMU „PM“ A OZNAČENIE

Únosnosť stropného systému „PM“ je daná ako únosnosť samotných nosníkov – pozri v prílohe č.1. Únosnosť stropných nosníkov je daná v štádiu montáže (v prípade ak stropná konštrukcia nebude podopretá v tomto štádiu) a v štádiu užívania. V štádiu montáže únosnosť stropného nosníka je daná únosnosťou samotného nosníka bez zálievky. V štádiu užívania únosnosť stropného nosníka je daná ako únosnosť spriahnutého prierezu, ktorý pozostáva zo samotného nosníka a zálievky.

Stropné nosníky sú vyrábané v dĺžkach od 1,0 m do 7,0 m po 100 mm odstupoch. Iné rozmery je možné dodať po dohode s výrobcom.

Označenie nosníkov:

EE-„vnútorný rozpon bez uloženia v dm“

napr. EE-64  ….. označenie  nosníka dĺžky 6640mm pre svetlosť miestnosti 6400mm s plochou na uloženie 2x120mm

Označenie vložky:

Vložka BSV 60/25 …. (60 je rozmer v „cm“, ktorý predstavuje typ vložky pre osovú vzdialenosť nosníkov 600 mm; a 19 je rozmer v „cm“, ktorý predstavuje typ vložky o dlžke 250 mm. Stropná konštrukcia dosiahne projektovanú únosnosť v štádiu užívania len po zatvrdnutí zálievky. Stropné nosníky je potrebné rozmiestňovať tak, aby lokálne zaťaženia boli koncentrované nad nosníkmi. V prípade ak to nie je možné, zálievku treba vystužiť na vyššie uvedené lokálne zaťaženia.

 

KONŠTRUKČNÉ PRAVIDLÁ

Stropné nosníky je možné ukladať na železobetónové vence / pri nosnej konštrukcii z pórobetónových tvárnic/, na betónové prefabrikované kocky,  na priečku /betónové nosné steny, keramické materiály/ , zálievku špár betónovať spolu s vencom nachádzajúcim sa v úrovni stropu. Minimálne uloženie stropných nosníkov na veniec je 100 mm (pre nosníky dĺžky do 5,0 m  a vrátane 5,0 m) a 120 mm (pre nosníky dĺžky nad 5,0 m). Zálievku stropu treba betónovať v jednom pracovnom cykle. Stropné nosníky je potrebné rozmiestňovať tak, aby lokálne zaťaženia boli koncentrované nad nosníkmi. Trieda betónu zálievky je min. B20 (podľa STN 73 1201).

VYSEKÁVANIE NOSNÍKOV JE ZAKÁZANÉ!!!

 

OSADENIE, ZABUDOVANIE

Stropné nosníky „EE“ treba ukladať do cementovej malty triedy MC5,0, ktorá je rovnomerne nanesená na celej kontaktnej ploche. Cementová malta vytvára pružné uloženie stropného nosníka a vyrovnáva nerovnosti v úložnej ploche (zakrivenie nosníka na koncoch, nerovnomerný povrch venca). S nosníkmi, ktoré sú už uložené do cementovej malty, sa nesmie hýbať. Ak je to nevyhnutné, potom nosníky musia byť uložené do nového lôžka z cementovej malty.

Projektovanú osovú vzdialenosť nosníkov treba dodržať s presnosťou K5,0 mm. V uložení je možné akceptovať odchýlku najviac 20 mm, a to smerom k zníženiu miery úložnej dĺžky (ale min. úložná dĺžka je 100 mm). Drážku medzi nosníkom a stropnými vložkami treba zabetónovať súčasne s vencom nachádzajúcim sa v úrovni stropu. Pred betónovaním treba drážky vyčistiť a boky nosníkov a stropných vložiek navlhčiť. Minimálna trieda betónu pre zálievku  je B20 (podľa STN 73 1201).

Na čerstvo vybetónovanom úseku stropu je ZAKÁZANÁ doprava materiálu do dosiahnutia kockovej pevnosti betónu v tlaku min. 5,0MPa!

Pozor!!!

Po umiestnení stropných vložiek je potrebné komunikačné cesty a miesta skládok materiálu prekryť fošňami. Tieto fošne treba podoprieť v miestach nosníkov „EE“. Takto sa predíde úrazu v prípade zlomenia stropnej vložky počas výkonu práce a prísunu materiálu.

Stropný systém PM v detailoch :
Tabuľka únosnosti nosníkov „PM“ pri jednotlivých dĺžkach

Únosnosti jednotlivých nosníkov bez nadbetonávky a zálievky

Typ nosníka

Normové hodnoty

Výpočtové hodnoty

Mu(n)

Qu(n)

qu(n)

Mu(d)

Qu(d)

qu(d)

(kNm)

(kN)

(kN/m)

(kNm)

(kN)

(kN/m)

PM

2400

13,6

19,7

17,13

15,8

19,7

17,13

PM

2500

13,6

19,7

16,42

15,8

19,7

16,42

PM

2600

13,6

19,7

15,76

15,8

19,7

15,76

PM

2700

13,6

19,7

15,15

15,8

19,7

15,15

PM

2800

13,6

19,7

14,59

15,8

19,7

14,59

PM

2900

13,6

19,7

13,88

15,8

19,7

14,07

PM

3000

13,6

19,7

12,94

15,8

19,7

13,59

PM

3100

13,6

19,7

12,09

15,8

19,7

13,13

PM

3200

13,6

19,7

11,32

15,8

19,7

12,71

PM

3300

13,6

19,7

10,63

15,8

19,7

12,31

PM

3400

13,6

19,7

9,99

15,8

19,7

11,61

PM

3500

13,6

19,7

9,41

15,8

19,7

10,93

PM

3600

13,6

19,7

8,88

15,8

19,7

10,32

PM

3700

13,6

19,7

8,4

15,8

19,7

9,75

PM

3800

13,6

19,7

7,95

15,8

19,7

9,23

PM

3900

13,6

19,7

7,53

15,8

19,7

8,75

PM

4000

13,6

19,7

7,15

15,8

19,7

8,31

PM

4100

13,6

19,7

6,8

15,8

19,7

7,9

PM

4200

13,6

19,7

6,47

15,8

19,7

7,52

PM

4300

13,6

19,7

6,17

15,8

19,7

7,17

PM

4400

13,6

19,7

5,88

15,8

19,7

6,84

PM

4500

13,6

19,7

5,62

15,8

19,7

6,53

PM

4600

13,6

19,7

5,37

15,8

19,7

6,24

PM

4700

13,6

19,7

5,14

15,8

19,7

5,97

PM

4800

13,6

19,7

4,93

15,8

19,7

5,72

PM

4900

13,6

19,7

4,72

15,8

19,7

5,49

PM

5000

13,6

19,7

4,57

15,8

19,7

5,31

PM

5100

13,6

19,7

4,39

15,8

19,7

5,1

PM

5200

13,6

19,7

4,22

15,8

19,7

4,9

PM

5300

13,6

19,7

4,05

15,8

19,7

4,71

PM

5400

13,6

19,7

3,9

15,8

19,7

4,53

PM

5500

13,6

19,7

3,76

15,8

19,7

4,37

PM

5600

13,6

19,7

3,62

15,8

19,7

4,21

PM

5700

13,6

19,7

3,49

15,8

19,7

4,06

PM

5800

13,6

19,7

3,37

15,8

19,7

3,92

PM

5900

13,6

19,7

3,26

15,8

19,7

3,78

PM

6000

13,6

19,7

3,15

15,8

19,7

3,66

PM

6100

13,6

19,7

3,04

15,8

19,7

3,53

PM

6200

13,6

19,7

2,94

15,8

19,7

3,42

PM

6300

13,6

19,7

2,85

15,8

19,7

3,31

PM

6400

13,6

19,7

2,76

15,8

19,7

3,2

PM

6500

13,6

19,7

2,67

15,8

19,7

3,11

PM

6600

13,6

19,7

2,59

15,8

19,7

3,01

PM

6700

13,6

19,7

2,51

15,8

19,7

2,92

PM

6800

13,6

19,7

2,44

15,8

19,7

2,83

PM

6900

13,6

19,7

2,37

15,8

19,7

2,75

PM

7000

13,6

19,7

2,3

15,8

19,7

2,67

Únosnosť jednotlivých nosníkov s nadbetonávkou a zálievkou

Typ nosníka

Normové hodnoty

Výpočtové hodnoty

Mu(n)

Qu(n)

qu(n)

Mu(d)

Qu(d)

qu(d)

(kNm)

(kN)

(kN/m)

(kNm)

(kN)

(kN/m)

PM

2400

23,2

19,7

17,13

27,6

19,7

17,13

PM

2500

23,2

19,7

16,42

27,6

19,7

16,42

PM

2600

23,2

19,7

15,76

27,6

19,7

15,76

PM

2700

23,2

19,7

15,15

27,6

19,7

15,15

PM

2800

23,2

19,7

14,59

27,6

19,7

14,59

PM

2900

23,2

19,7

14,07

27,6

19,7

14,07

PM

3000

23,2

19,7

13,59

27,6

19,7

13,59

PM

3100

23,2

19,7

13,13

27,6

19,7

13,13

PM

3200

23,2

19,7

12,71

27,6

19,7

12,71

PM

3300

23,2

19,7

12,31

27,6

19,7

12,31

PM

3400

23,2

19,7

11,94

27,6

19,7

11,94

PM

3500

23,2

19,7

11,59

27,6

19,7

11,59

PM

3600

23,2

19,7

11,26

27,6

19,7

11,26

PM

3700

23,2

19,7

10,94

27,6

19,7

10,94

PM

3800

23,2

19,7

10,65

27,6

19,7

10,65

PM

3900

23,2

19,7

10,37

27,6

19,7

10,37

PM

4000

23,2

19,7

10,1

27,6

19,7

10,1

PM

4100

23,2

19,7

9,85

27,6

19,7

9,85

PM

4200

23,2

19,7

9,61

27,6

19,7

9,61

PM

4300

23,2

19,7

9,38

27,6

19,7

9,38

PM

4400

23,2

19,7

9,16

27,6

19,7

9,16

PM

4500

23,2

19,7

8,95

27,6

19,7

8,95

PM

4600

23,2

19,7

8,76

27,6

19,7

8,76

PM

4700

23,2

19,7

8,57

27,6

19,7

8,57

PM

4800

23,2

19,7

8,38

27,6

19,7

8,38

PM

4900

23,2

19,7

8,06

27,6

19,7

8,21

PM

5000

23,2

19,7

7,79

27,6

19,7

8,07

PM

5100

23,2

19,7

7,48

27,6

19,7

7,91

PM

5200

23,2

19,7

7,19

27,6

19,7

7,76

PM

5300

23,2

19,7

6,92

27,6

19,7

7,61

PM

5400

23,2

19,7

6,66

27,6

19,7

7,46

PM

5500

23,2

19,7

6,41

27,6

19,7

7,32

PM

5600

23,2

19,7

6,18

27,6

19,7

7,19

PM

5700

23,2

19,7

5,96

27,6

19,7

7,06

PM

5800

23,2

19,7

5,75

27,6

19,7

6,84

PM

5900

23,2

19,7

5,56

27,6

19,7

6,61

PM

6000

23,2

19,7

5,37

27,6

19,7

6,39

PM

6100

23,2

19,7

5,19

27,6

19,7

6,17

PM

6200

23,2

19,7

5,02

27,6

19,7

5,97

PM

6300

23,2

19,7

4,86

27,6

19,7

5,78

PM

6400

23,2

19,7

4,71

27,6

19,7

5,6

PM

6500

23,2

19,7

4,56

27,6

19,7

5,42

PM

6600

23,2

19,7

4,42

27,6

19,7

5,26

PM

6700

23,2

19,7

4,29

27,6

19,7

5,1

PM

6800

23,2

19,7

4,16

27,6

19,7

4,95

PM

6900

23,2

19,7

4,04

27,6

19,7

4,8

PM

7000

23,2

19,7

3,92

27,6

19,7

4,66

Mu(n)

ohybový moment únosnosti (normová hodnota)

Mu(d)

ohybový moment únosnosti (výpočtová hodnota)

Qu(n)

posúvajúca sila únosnosti (normová hodnota)

Qu(d)

posúvajúca sila únosnosti (výpočtová hodnota)

qu(n)

normová hodnota únosnosti rovnomerného zaťaženia (vypočítaná z Mu(u(n))

qu(d)

výpočtová hodnota únosnosti rovnomerného zaťaženia (vypočítaná z Muu(d))

Hmotnostné údaje stropu: pri aplikácii nadbetonávky s použitím vložk BSV 60/19/20

-hmotnosť vložky

16,5

kg/ks

-hmotnosť nosníka

40

kg/m

-objem zálievky medzi nosníkom a vložkou (bez nadbetonávky)

5

l/m/škára

-objem zálievky medzi nosníkom a nosníkom (bez nadbetonávky)

12,3

l/m/škára

-vl. tiaž stropného systému s nadbetonávkou a zálievkou (kladenie: -vložka-nosník-vložka-)

kg/m2

-vložka

16,5

kg/ks

8,77

ks/m2

144,74

-nosník

40

kg/bm

1,67

bm/m2

66,67

-zálievka (nosník-vložka)

11,5

kg/m

3,33

bm/m2

38,33

-nadbetonávka

0,04

m

2500

kg/m3

100

Celkom:

349,74

kg/m2

-vl. tiaž stropného systému s nadbetonávkou a zálievkou (kladenie: -vložka-nosník-nosník-vložka-)

kg/m2

-vložka

16,5

kg/ks

7,02

ks/m2

115,79

-nosník

40

kg/bm

2,67

bm/m2

106,67

-zálievka (nosník-vložka)

11,5

kg/m

2,67

bm/m2

30,67

-zálievka (nosník-nosník)

28,3

kg/m

1,33

bm/m2

37,72

-nadbetonávka

0,04

m

2500

kg/m3

100

Celkom:

390,84

kg/m2

-vl. tiaž strop. systému s nadbetonávkou a zálievkou (klad.: -vložka-nosník-nosník-nosník-vložka-)

kg/m2

-vložka

16,5

kg/ks

5,85

ks/m2

96,49

-nosník

40

kg/bm

3,33

bm/m2

133,33

-zálievka (nosník-vložka)

11,5

kg/m

2,22

bm/m2

25,56

-zálievka (nosník-nosník)

28,3

kg/m

2,22

bm/m2

62,87

-nadbetonávka

0,04

m

2500

kg/m3

100

Celkom:

418,25

kg/m2

 

Back To Top